Грађанско одељење

СЕНТЕНЦЕ - грађанска материја

 

Парнични поступак 

Неопозивост изјаве о повлачењу тужбе Величина: 0.05 MB
Одбацивање тужбе Величина: 0.05 MB
Постављање привременог заступника Величина: 0.05 MB
Преиначење тужбе у поступку у коме се одлучује о правној судбини решења о извршењу Величина: 0.05 MB
Преиначење тужбеног захтева Величина: 0.05 MB
Тачна адреса и достављање Величина: 0.05 MB
Трошак састава одштетног захтева Величина: 0.05 MB
Висина награде адвоката за састав одштетног захтева Величина: 0.05 MB

Ванпарнични поступак

Правни следбеници преминулог наследника и прекид поступка Величина: 0.05 MB
Упућивање на парницу ради остваривања нужог дела Величина: 0.06 MB
Закључак агенције за реституцију и вођење оставинског поступка Величина: 0.05 MB
Одређивање накнаде за експроприсану непокретност Величина: 0.06 MB

Облигационо право

Трошкови обраде кредитног захтева Величина: 0.15 MB
Европски извештај и накнада штете у парничном поступку Величина: 0.05 MB
Извод из пословних књига Величина: 0.05 MB
Статус адвоката и примена закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама Величина: 0.06 MB
Законска затезна камата и трошкови поступка Величина: 0.05 MB
Адекватан узрок при настанку штете Величина: 0.06 MB

Суђење у разумном року

Накнада у поступку заштите права на суђење у разумном року Величина: 0.05 MB
Окончање поступка и право на подношење приговора Величина: 0.05 MB
Право на правни лек у случају одбацивања приговора Величина: 0.05 MB
Пуномоћ у поступку заштите права на суђење у разумном року Величина: 0.05 MB