Информатор о раду суда

Сврха информатора о раду Вишег суда у Сомбору је да тражиоцима информација од јавног значаја омогући што ефикасније остваривање овога законског права, кроз упознавање са радом, надлежношћу, организационом структуром суда, овлашћењима и обавезама председника суда, распоредом послова судија и осталих запослених у суду, службама суда за поступање са захтевима грађана, овлашћеним особама тих служби и осталим информацијама значајним за рад овог суда.

 

Информатор Вишег суда у Сомбору се од 16.новембра 2022. године објављује и путем јединственог информационог система информатора о раду.

 

Чланом 39. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја (Службени Гласник РС ", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти („Службени гласник РС“, бр. 10/2022) прописана је обавеза израде у електронском облику и објављивања информатора о раду органа путем Јединственог система информатора о раду који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

ИНФОРМАТОР - ПОВЕРЕНИК

 

Информатор о раду Вишег суда у Сомбору сачињен је у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07 и 104/09) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10). 

 

Информатор о раду суда ажуриран 17.02.2022. год.
Величина : 0.62 MB