Информатор о раду суда

Информатор о раду Вишег суда у Сомбору сачињен је у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07 и 104/09) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног орагана („Службени гласник РС“, бр. 68/10).

 

Сврха информатора о раду Вишег суда у Сомбору је да тражиоцима информација од јавног значаја омогући што ефикасније остваривање овога законског права, кроз упознавање са радом, надлежношћу, организационом структуром суда, овлашћењима и обавезама председника суда, распоредом послова судија и осталих запослених у суду, службама суда за поступање са захтевима грађана, овлашћеним особама тих служби и осталим информацијама значајним за рад овог суда.

Информатор о раду суда ажуриран 17.02.2022. год.
Величина : 0.62 MB