U R E Đ E NJ E

SUDSKA UPRAVA

Sudskim poslovnikom, reguliše se unutrašnje uređenje i rad sudova u Republici Srbiji, odnosno Višeg suda u Somboru, pa se primenom istog, obezbeđuje uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova važnih za unutrašnju oragnizaciju i rad suda. Unutrašnja organizacija i rad suda odvojeni su od suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informativne, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast. Ovi poslovi organizuju se tako da sud može svoju funkciju zakonito, blagovremeno i efikasno ostvarivati i da se strankama olakša obavljanje poslova u sudu i omogući da što pre i sa manje troškova ostvare prava koje im po zakonu pripadaju. Sudski poslovnik donosi ministar nadležan za pravosuđe u saglasnosti sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda Srbije. Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti i kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.

Sudsku upravu Višeg suda u Somboru čine:
Predsednik suda: Branislav Petković
Zamenik predsednika suda: Radmila Vujin
Sekretar suda, portparol i ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima
za pristup informacijama od javnog značaja: Mr Manela Operta Podunavac
Administrativno-tehnički sekretar: Jovanka Beljanski

Rukovodstvo Višeg suda u Somboru čine:
Predsednik suda: Branislav Petković
Zamenik predsednika suda: Radmila Vujin
Sekretar suda, portparol i ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima
za pristup informacijama od javnog značaja: Mr Manela Operta Podunavac

PREDSEDNIK SUDA

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave Predsednik može poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. U poslovima sudske uprave Predsedniku pomažе sekretar suda.

Predsednik nadzire rad sudskih odeljenja i službi pregledom upisnika i pomoćnih knjiga, rokovnika i ročišta, stalnim evidentiranjem predmeta čije rešavanje duže traje, pribavljanjem izveštaja i na drugi pogodan način.

ODELJENJA

Suđenja i odlučivanja po predmetima se, u zavisnosti od njihove vrste, obavljaju po odeljenjima:
- Krivično odeljenje
- Građansko odeljenje

Radom sudskog odeljenja rukovodi predsednik odeljenja koga određuje predsednik suda godišnjim rasporedom poslova. Poslovi i radni zadaci u okviru pojedinih odeljenja obavljaju se saglasno nadležnosti određenoj zakonom. Godišnjim rasporedom poslova koji utvrđuje predsednik suda određuje se sastav sudskih veća i predsednici veća u drugostepenim sudskim odeljenjima. U veću sastavljenom od dvojice sudija i trojice sudija porotnika (veće petorice) obavezni su da kao članovi veća učestvuju sve sudije. Raspored učestvovanja sudija u veću petorice određuje predsednik suda a evidenciju o učešću vodi lice koje odredi predsednik suda.

SUDIJE

Krivično odeljenje:
Valentina Knežević, predsednik odeljenja,
Radmila Vujin,
Nebojša Perović

Građansko odeljenje:
Dobrila Mrdak, predsednik odeljenja,
Branislava Mirković,
Božidar Sekulić

Sudija za maloletnike:
Branislav Petković