P U B L I K A C I J E

■ Informator o radu Višeg suda u Somboru za 2018. godinu   (preuzmi)

■ Informator o radu Višeg suda u Somboru za 2017. godinu   (preuzmi)

■ Pravilnik o uređenju javne nabavke u Višem sudu u Somboru   (preuzmi)

■ Pravilnik o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja kod poslodavca   (preuzmi)

■ Pravilnik o izmeni i izostavljanju (anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama   (preuzmi)

■ Otvorena lista deskriptora (ključne reči)    (preuzmi)