P R I J E M   P O Š T E   I   P I S A R N I C A

PRIJEM I EKSPEDICIJA POŠTE

Svi podnesci, spisi, novčana pisma, telegrami, paketi i drugo (u daljem tekstu: pismena) primaju se na određenom mestu u prijemnoj kancelariji. Pismena se ne mogu primati van sudske zgrade odnosno mesta određenog za prijem pismena van sedišta suda. Pismena se primaju u redovno radno vreme suda i predaju licu koje je određeno za prijem pismena. Van redovnog radnog vremena, kao i u dane kada sud ne radi, sud je dužan daprimi samo pismena u vezi sa predmetima po kojima je obavezan da postupa. Pismena se predaju licu koje je za to određeno odlukom Predsednika. Zaposleni koji u sudu prima pismena neposredno od stranke ne sme odbiti prijem pismena.Ako pismeno sadrži neke formalne nedostatke (npr. nije potpisano, nema priloga navedenih u tekstu, nema adrese stranke i sl.), zaposleni može ukazati podnosiocu na njih i uputiti ga kako da ih otkloni.

Ako sud nije nadležan za rad po pismenu, zaposleni može na to upozoriti podnosioca i uputiti ga nadležnom organu. Ako podnosilac i pored toga zahteva da se pismeno primi, zaposleni će ga primiti, a na pismeno staviti zabelešku o upozorenju. Zaposleni je dužan da u zabelešci o prijemu pismena naznači mesto i vreme prijema ( dan, čas i minut), naziv suda, način prijema (neposredno – poštom, obično – preporučeno), broj primeraka sa prilozima, datum predaje preporučene pošiljke pošti, primljeno sa ili bez takse, nalog za plaćenje takse, primljene vrednosti i sl. Zaposleni određen za prijem potvrdiće prijem pismena stavljanjem otiska skraćene zabeleške o prijemu pismena koja sadrži: naziv suda, mesto i vreme prijema. Zabeleška se stavlja na kopiju pismena koja ostaje podnosiocu, a ako taksa nije plaćena, uručiće stranci i opomenu za plaćanje takse. Opomena za plaćanje takse može se staviti i štambiljem.

Ukoliko je pismeno poslato sudu preko pošte sud je dužan da na primljeno pismeno stavi zabelešku o prijemu pismena i uz pismeno zadrži poštansku kovertu, odnosno omot ako je dostavljeno na drugi način.

Prijem pošte se vrši u kancelariji 54 na drugom spratu Višeg suda u Somboru.

PISARNICA

Administrativni i tehnički poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici. Ako je to celishodnije, pojedini poslovi osim poslova u vezi sa prijavom, pisanjem i vođenjem upisnika i evidencije, obavljaju se u većima. Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice.

Prijemna kancelarija pisarnice Višeg suda u Somboru nalazi se na drugom spratu, kancelarija broj 53.

Pisarnica Višeg suda u Somboru radi sa strankama svakim radnim danom od 7.30 do 15.30 časova. Razgledanje spisa vrši se svakim radnim danom od 7.30 do 15.00 časova.