У Р Е Ђ Е Њ Е

СУДСКА УПРАВА

Судским пословником, регулише се унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији, односно Вишег суда у Сомбору, па се применом истог, обезбеђује уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу орагнизацију и рад суда. Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт. Ови послови организују се тако да суд може своју функцију законито, благовремено и ефикасно остваривати и да се странкама олакша обављање послова у суду и омогући да што пре и са мање трошкова остваре права које им по закону припадају. Судски пословник доноси министар надлежан за правосуђе у сагласности са председником Врховног касационог суда Србије. Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Судску управу Вишег суда у Сомбору чине:
Председник суда: Бранислав Петковић
Заменик председника суда: Радмила Вујин
Секретар суда, портпарол и овлашћено лице за поступање по захтевима
за приступ информацијама од јавног значаја: Мр Манела Оперта Подунавац
Административно-технички секретар: Јованка Бељански

Руководство Вишег суда у Сомбору чине:
Председник суда: Бранислав Петковић
Заменик председника суда: Радмила Вујин
Секретар суда, портпарол и овлашћено лице за поступање по захтевима
за приступ информацијама од јавног значаја: Мр Манела Оперта Подунавац

ПРЕДСЕДНИК СУДА

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе Председник може поверити заменику председника или председницима одељења. У пословима судске управе Председнику помаже секретар суда.

Председник надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.

ОДЕЉЕЊА

Суђења и одлучивања по предметима се, у зависности од њихове врсте, обављају по одељењима:
- Кривично одељење
- Грађанско одељење

Радом судског одељења руководи председник одељења кога одређује председник суда годишњим распоредом послова. Послови и радни задаци у оквиру појединих одељења обављају се сагласно надлежности одређеној законом. Годишњим распоредом послова који утврђује председник суда одређује се састав судских већа и председници већа у другостепеним судским одељењима. У већу састављеном од двојице судија и тројице судија поротника (веће петорице) обавезни су да као чланови већа учествују све судије. Распоред учествовања судија у већу петорице одређује председник суда а евиденцију о учешћу води лице које одреди председник суда.

СУДИЈЕ

Кривично одељење:
Валентина Кнежевић, председник одељења,
Радмила Вујин,
Небојша Перовић

Грађанско одељење:
Добрила Мрдак, председник одељења,
Бранислава Мирковић,
Божидар Секулић

Судија за малолетнике:
Бранислав Петковић